Ca Revolta
"De llocs com Ca Revolta en són parits ben pocs"
Manuel Molins, dramaturg i professor

AMIGA’T. ASSOCIA'T A CA REVOLTA