PER A EXPOSAR A CENTRE DE RECURSOS JUST RAMÍREZ - CA REVOLTA
→ Feu-nos arribar una mostra visual de l'obra que voleu exposar:  
• personalment (estem a C/ Santa Teresa 10, 46001 València, tel. 963922088, vesprades)
• digitalment (adjunt a un correu electrònic, accés a algun enllaç, etc, a carevoltaexpos@gmail.com)

→ La Comissió d'Activitats Plàstiques de Ca Revolta es reuneix periòdicament per avaluar les propostes i confeccionar la programació expositiva. Les sol·licituds seran avaluades en funció del seu criteri artístic, de la idoneïtat de la proposta, del calendari previst i de la disponibilitat de l’espai.

→Per a la selecció es valorarà preferentment la qualitat artística de l’obra, per bé que també es considerarà la procedència i característiques locals de l’artista i la seua obra.

→ Us informarem del resultat via e-mail.

→ Les exposicions tenen lloc habitualment:
    • Sala de dalt (formats grans, 85m2).
    • Sala de Baix, al Bar (formats xicotets, 57m2).

→ L'horari habitual de visita a la Sala d'Exposicions de dalt és de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00 hores (al juliol, de 19.00 a 21.00 hores) i dissabtes de 19.00 a 21.00 hores. L'horari de la Sala de Baix, al Bar, es pot allargar en funció de les circumstàncies fins a les 01.30 hores.

→ Ca Revolta ofereix gratuïtament els seus espais per a la realització d'exposicions. Com a contraprestació es proposa als artistes la donació d'una de les seues obres (per al catàleg de Ca Revolta o per a l'exposició col·laborativa anual i sorteig Art per la Revolta), la subscripció com a sòcia/soci de Ca Revolta o qualsevol altra que es considere oportuna.

BASES I CONDICIONS PER A EXPOSAR A CA REVOLTA:
→ L’espai expositiu es comparteix amb altres activitats (reunions, debats, performances, tallers, dinars i sopars...) Les característiques de l’espai dificulten l’exhibició de certes peces escultòriques o instal·lacions. Per això, la utilització de les sales dona dret a usar-ne la infraestructura habitual. Per tal de tenir l’espai en condicions és recomanable fer un visita al Centre i veure les dimensions de la Sala, la disposició del mobiliari i la disponibilitat dels aparells que s’han d’utilitzar si cal.

→El període d’exhibició normal serà de quatre setmanes. L’expositor es compromet a muntar l’exposició en els dos dies immediatament anteriors a la data d’inauguració, i a desmuntar el dia següent a la data de clausura de l’exposició. Aquesta temporalitat podrà canviar en funció de les demandes existents, de la disponibilitat de la sala i del tipus de muntatge previ acord entre l’expositor i Ca Revolta.

→Els usuaris als quals s’atorgui el dret d’utilitzar les instal·lacions per a realitzar-hi exposicions tindran, a més de les especials que en cada cas s’estableixin, les obligacions següents:
a) Totes aquelles que es derivin d’acords dels òrgans de Ca Revolta.
b) Conservar en bon estat les instal·lacions així com el mobiliari.
c) Està TOTALMENT PROHIBIT:
    • Sala de Baix (Bar) clavar CLAUS, GRAPES, AGULLES, etc., qualsevol objecte punxant, tampoc CAP TIPUS DE CINTA ADHESIVA, etc., i qualsevol mena de suport que pugui malmetre els plafons, els cubs o les parets en general. Es disposa de varetes amb ganxos que es desplacen per adaptar-se a qualsevol mida de quadre, plafó, fotografia, etc. Així com plafons i cubs de fusta per distribuir l’espai al gust de cadascú.
    • Sala de dalt, ficar peces escultòriques o instal·lacions d’objectes al mig de la sala, o als espais on s’impedí la accessibilitat. Tampoc es podrà intervenir a les finestres o balcons de la Sala.
    • El operari d’assistència de muntatge de Sala tindrà la potestat de prendre decisions finals.

→El muntatge i desmuntatge se realitzarà per càrrec de l’artista, i es farà els dies assenyalats. L’ exhibidor es posarà en contacte amb Ca Revolta o amb l’assistent de muntatge de Sala per concretar les hores.

→ Ca Revolta no disposa de cap assegurança específica. Altrament, l’expositor es responsabilitzarà del pagament dels desperfectes que pugui ocasionar a les instal·lacions durant el muntatge/desmuntatge.

→ Per a la inauguració, el Centre pondrà a disposició de l’artista dues botelles de vi, o similar. Altres despeses del vernissatge aniran a càrrec de l’expositor.

→ L’horari de visita pot estar condicionat eventualment per alguna activitat.

→ Us animem a programar visites guiades, per açò haureu de contactar amb el responsable d’activitats del Centre.   

→ A la Sala d'Exposicions no hi ha vigilància. La sala no disposa de cap assegurança que cobreixi possibles desperfectes o robatoris de l’obra exposada.

→L’artista deurà d’omplir un contracte d’acceptació de les normes per a exposar, que serà proporcionat pel Centre.

→Ca Revolta no interferirà en la venda de les obres dins de les sales d’exposicions.

→ La publicitat es fa via web, correu electrònic i xarxes socials.

→ Per a la difusió, l’artista ens ha de proporcionar:
    • nom de l’exposició.
    • nom de l’artista.
    • Nom en xarxes socials (Instagram, etc.)
    • tècnica de les obres.
    • breu descripció de l’exposició en valencià.
    • alguna fotografia de l’obra a exposar.